+420 720 696 669 info@bataknaclunu.cz

Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel Hurta Tomáš na stránkách bataknaclunu.cz IČO 875 800 55 zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Hurta Tomáš IČO 875 800 55 (dále jen „Správce“);
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: Bataknaclunu@gmail.com , tel.: +420 720 696 669 ;
 3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění smlouvy o pronájmu a zpracování elektronické objednávky z www.bataknaclunu.cz.;
 2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje nájemce nezbytné pro plnění smlouvy o pronájmu ;
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 1. Za účelem registrace na webové stránce bataknaclunu.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
 2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky nájemce (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
 3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi nájemcem a Správcem;
 4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi nájemcem a Správcem a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu;
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním nájemní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a nájemcem.
Subdodavateli správce jsou:

 • Penzion Na Baťáku (ubytovací služby);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího
Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

 1. Na přístup ke svým osobním údajům;
 2. Na opravu osobních údajů;
 3. Na vymazání osobních údajů;
 4. Vznést námitku proti zpracování;
 5. Na přenositelnost údajů;
 6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: Bataknaclunu@gmail.com ;
 7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů nájemce;
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce bataknaclunu.cz potvrzuje nájemce, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
 2. S těmito pravidly souhlasí nájemce zaškrtnutím políčka v objednávce;
 3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 01.01.2020