+420 720 696 669 info@bataknaclunu.cz

Obchodní podmínky

Baťák na člunu, Hurta Tomáš
identifikační číslo: 875 800 55
zapsané v živnostenském rejstříku

1. Úvodní ustanovení

Výpůjční podmínky upravují vztah mezi zákazníkem a půjčovnou (pronajímatelem) a je třeba, aby jste tyto podmínky akceptovali při rezervaci. Plavidla se půjčují a vracejí ve stejném místě, to je v přístavu Ostrov Pepka Námořníka Strážnice. Rekreaci na plavidle si můžete v květnu a září zajistit od pátku do neděle, v červnu, červenci a srpnu od úterý do neděle. Plavební komory jsou v provozu v květnu a září od pátku do neděle (od 09:30 do 18:00) v červnu, červenci a srpnu jsou plavební komory v provozu od 09:30 do 18:00 v úterý – neděli (v pondělí se na plavebních komorách provádí údržba a nejsou v provozu). Obědová přestávka 13:30 – 14:00. Pokud budou nějaké změny v otevíracích dobách budete včas informováni.

2. Uzavření smlouvy a platba

Přihlášku s rezervací si můžete podat e mailem info@bataknaclunu.cz nebo prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách www.bataknaclunu.cz. Potvrzení převzetí smlouvy lze provést písemně nebo emailem, když je zaslána 50% částka jako záloha pobytu za pronájem plavidla. Nedojde-li k zaplacení zálohy v daném termínu, smlouva může pozbýt platnosti. Termíny plateb mohou být stanoveny po dohodě se zákazníkem i jinak.

3. Plnění, pojištění

Zavazujeme se, že plavidlo bude připraveno, plavby schopné a v pořádku. Náležitě vybavená a doplněná palivem na cestu. Rozsah smluvního plnění vyplývá z potvrzení objednávky. Údaje z objednávky jsou pro půjčovnu lodí ve Strážnici závazné. Plavidla, zákazníci ani jejich věci osobní potřeby a zavazadla nejsou pojištěny. Doporučujeme zákazníkovi, aby si ve vlastním zájmu uzavřel příslušné pojištění pro cesty a pobyt, pojištění cestovních zavazadel, popř. pojištění odpovědnosti. 

4. Odstoupení zákazníka

Zákazník může kdykoliv před zahájením cesty od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník od smlouvy odstoupí nebo cestu nenastoupí, pronajímatel naúčtuje si následující jako náhradu za opatření spojená s cestou a náklady spojené s předáním plavidla. Storno poplatek 50 dní a více před termínem plavby je 50% z rezervační zálohy náhrada nákladů spojených s administrací. Storno 50 dnů a méně před termínem plavby je výše zaplacené zálohy. Pronajímatel doporučuje uzavřít pojištění pro případ zrušení cesty. Až do začátku cesty může zákazník požádat, aby místo něho cestu nastoupila třetí osoba a převzala jeho práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Takto vzniklé skutečné náklady jdou na účet zákazníka. Pronajímatel nemusí s nástupem jiné osoby souhlasit, pokud tato osoba nesplňuje zvláštní, s cestou spojené požadavky nebo pokud je to v rozporu s právními předpisy či úředním nařízením. Jestliže do smlouvy vstoupí jiná osoba ručí ona i zákazník jako solidární dlužník na zaplacení ceny vzniklých vícenákladů. Pokud nastanou okolnosti, které brání pronajímateli v plnění služeb podle dohodnutých podmínek, je pronajímatel povinnen bez odkladu informovat zákazníka. Nepříznivé plavební (vodní) ani povětrnostní podmínky způsobené počasím nejsou důvodem pro zákazníka k odstoupení od smlouvy. Za žádných okolností nenese pronajímatel odpovědnost za ztrátu plavebního času vlivem špatného počasí (nelze ovlivnit), vodním stavem, stavem vodní cesty, kolize apod. Nebude poskytnuta žádná náhrada ani sleva, pokud se rozhodnete vrátit dříve než je domluven termín návratu ani pokud vyrazíte vlastním rozhodnutím později.

5. Odstoupení od smlouvy a její vypovězení ze strany půjčovny

Pronajímatel může odstoupit od smlouvy bez dodržení lhůty před nástupem cesty nebo vypovědět smlouvu po jejím zahájení pokud zákazník nebo  trvale narušuje průběh cesty i přes výstrahu pronajímatele, pokud se chovají do takové míry v rozporu se smlouvou či plavebním řádem, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné v tomto případě má pronajímatel nárok na celou cenu pobytu. V rámci povinné péče řádného hospodáře, ručí pronajímatel za svědomitou přípravu a kontrolu plavidla, pečlivý výběr a kontrolu všech, kteří se podílejí na plnění a za řádné poskytování smluvně sjednaného plnění.

6. Odpovědnosti zákazníka

Jakmile vyplujete, zákazník je zodpovědný za průběh plavby, plavidlo i třetí osoby po celou dobu pronajmutí plavidla. Zákazník i třetí osoby na plavidle podstupují plavbu na plavidle na své vlastní nebezpečí a pronajímatel neodpovídá za případné škody na zdraví či majetku. Za jakékoliv poškození, znečištění, potopení či ztrátu plavidla nebo vybavení odpovídá výhradně a jen zákazník. Zákazník rovněž výhradně a jen odpovídá za případné škody na zdraví svém i třetích osob na zapůjčeném plavidle.

Hodnota lodí:

 • Caravela P-303 944: 350 000 Kč
 • Justínka: 250 000 Kč
 • Sára: 250 000 Kč
 • Líla: 250 000 Kč
 • Cato: 150 000 Kč
 • Yekeke: 120 000 Kč
 • Leontýnka: 70 000 Kč
 • PANNONIA 1: 630 000 Kč
 • PANNONIA 2: 630 000 Kč
 • Pálava: 630 000 Kč
 • Panama: 630 000 Kč

Uvedeno včetně příslušenství.

Zákazník je povinen zúčastnit se řešení vzniklých závad v jejich plnění, vyhýbat se škodám nebo je minimalizovat. Zákazník je zejména povinen neprodleně informovat o svých stížnostech pronajímatele. Ten má povinnost postarat se o nápravu, pokud je to možné. Jestliže zákazník vlastní vinou opomene ohlásit nedostatky v průběhu plavby, nemá nárok na jejich náhradu.

7. Vyloučení nároků a promlčení

Nároky vůči pronajímateli kvůli cestě, která neodpovídá smlouvě musí zákazník uplatnit během čtrnácti dnů po ukončení cesty. Neúčinnost jednotlivých ustanovení, soudní příslušnost pokud by některé ustanovení bylo neúčinné nebo by ztrácelo účinnost, zachovají si další ustanovení svou platnost a účinnost smlouvy zůstává nedotčena. Zákazník může žalovat pronajímatele výhradně v jejím sídle.

8. Obchodní podmínky pro cestu plavidlem

8.1. Způsobilost pro plavbu

Zákazník musí být plnoletý a nést odpovědnost za věci mu svěřené. Při nalodění se musí prokázat občanským průkazem. Vyhrazujeme si odmítnout předání plavidla osobě, která podle našeho názoru není způsobilá k vedení plavidla, převzetí zodpovědnosti za plavidlo a to i když se tak stane v čase, kdy máte nastoupit na plavidlo

8.2. Kauce

Při převzetí plavidla je nutno zaplatit kauci. Kauce bude vrácena na konci pronájmu, pokud bude plavidlo odevzdáno ve stanoveném čase a místě a ve stavu jakou plavidlo vyzvedli bez poškození. Z kauce se odečítají projeté pohonné hmoty, pokud není uvedeno jinak. Výše kauce je uvedena v úvodu výpůjčních podmínek.

8.3. Převzetí plavidla

Plavidlo je zákazníkovi k dispozici v té době, kdy vyřídil nutné formality a doplatil zbývající část částky za výpůjčku plavidla, zkontroloval stav plavidla a inventární seznam a poučil se o lodním provozu a manipulaci s plavidlem (cvičná plavba). Časy převzetí a odevzdání plavidla jsou uvedeny výše. Zákazník může odmítnout převzetí plavidla, pokud neodpovídá typu, který si najal, nebo není pro jízdu funkční.

8.4. Změny místa odjezdu

Při uzavírce kanálu povodní, nedostatku vody opravách atd. může dojít k nalodění i na jiném místě a může dojít k omezení plavby. Pronajímatel není za tato omezení zodpovědný. Zákazníka neopravňují odstoupit od smlouvy. Pokud nebude pronajímatel schopen, kvůli nepředvídaným událostem, zásahu vyšší moci jako je stávka, přírodní katastrofa, poškození plavidla jinou osobou atd., dát plavidlo k dispozici učiní, co bude v jeho silách, aby zákazníkovi obstaral plavidlo ve stejné kvalitě a kapacitě. Pokud to nebude možné je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.5. Nesplavnost vodní cesty

V případě vysokého nebo nízkého stavu vody, omezení úseku, kterým se má plout (záplavě nebo suchu) kvůli jiným škodám na vodních cestách nebo dalším okolnostem, které plavbu znemožňují nebo komplikují může pronajímatel úměrně k těmto omezením kvůli nimž v daných okolnostech dochází změnit místo odjezdu a jeho datum, pokud tyto okolnosti cestu znemožní může být zaplacená cesta přesunuta na jiný termín, který má pronajímatel k dispozici. Totéž platí v případě, že se použitelnost vodních cest změní během plavby a cesta je tak zkrácena o více jak 48 hodin.

8.6. Havárie

V případě havárií a nehod musí zákazník neprodleně informovat pronajímatele a vyčkat pokynů pro další postup bez předchozího souhlasu pronajímatele nesmí zákazník v případě nehody uznat ani své ručení vůči třetím osobám ani opravit plavidlo nebo dát podnět k dalším nákladům. Havárie ani nehoda není důvodem ke snížení ceny ani odškodnění. Na místo havárie nebo nehody bude pronajímatelem povolána Státní plavební správa nebo Policie ČR.

8.7. Přerušení jízdy, poruchy

Přerušení jízdy nebo porucha není důvodem ke snížení ceny nebo odškodného, ledaže by byly způsobeny hrubou nedbalostí pronajímatele. Pronajímatel má v případě poruchy připraveného technika, který po objednávce zákazníka vyjíždí poruchu odstranit. Pokud je porucha způsobena zákazníkem účtuje si technik za tento výjezd 500 Kč za každou započatou hodinu plus 10kč/km. Pokud plavidlo kotví více jak 24 hodin v důsledku poruchy, kterou technik nedokázal odstranit, vrátí mu pronajímatel poměrnou část ceny, která byla zaplacena za nevyužitou dobu. Doba kotvení se počítá od té chvíle kdy zákazník informoval o poruše pronajímatele. Zákazník neučiní nic, co nelze ospravedlnit nutnou nebo časovou tísní. Jestliže je plavba podstatně omezena v důsledku nějakého nedostatku ze strany pronajímatele a nezjedná nápravu během přiměřené doby, může zákazník v rámci zákonných ustanovení vypovědět smlouvu písemným prohlášením. Totéž platí i v případě, že cesta se nedá realizovat kvůli nedostatku, jehož důvod je pronajímateli známý. Lhůta pro nápravu se nemusí stanovit pouze tehdy, když není možná nebo ji pronajímatel odmítne. Pokud se zjistí, že škodu způsobil zákazník nebo třetí osoba na plavidle, nemůže požadovat zákazník po pronajímateli žádné odškodnění. Zákazník je povinen nahradit pronajímateli škodu. Kauce může být použita na krytí eventuálních nákladů na opravu a zákazník se zavazuje případné další náklady na opravu plavidla neprodleně uhradit.

8.8. Předpisy pro jízdu na plavidla

Zákazník je povinen dodržovat nejen předpisy pro říční lodní dopravu, ale musí také dbát pokynů pronajímatele a navigačních orgánů. Je zakázáno jezdit ve tmě, uvazovat plavidla na vlečné lano, plavidlo dále pronajímat nebo půjčovat. Nocovat mimo vyznačené přístavy. Podrobné instrukce dostane zákazník před plavbou a během cvičné jízdy od pronajímatele a toto poučení stvrdí svým podpisem.

8.9. Užívání plavidla

Zákazník je povinen užívat plavidlo s co největší opatrností. Ručí pronajímateli nejen za škody na plavidla a jejím zařízení a vybavení, ale také za ztrátu. Jinak bude pronajímatel vymáhat náhradu škody po zákazníkovi. Za třetí osoby na plavidle pronajímatel v žádném případě neručí Pronajímatel neručí za škody na zdraví ani na majetku přímo zákazníka i třetích osob.

8.10. Odevzdání plavidla

Zákazník je povinen předat plavidlo a její zařízení a vybavení v neporušeném čistém stavu, časově přesně v den ukončení plavby na přístavišti Ostrov Pepka Námořníka Strážnice ve výše uvedených časech. Při odevzdání plavidla pracovník půjčovny zkontroluje plavidlo, jeho zařízení a vybavení. Zákazník je povinen ohlásit jakékoliv ztracené, zcizené nebo rozbité předměty z výbavy plavidla. Pronajímatel má právo strhnout každou zjištěnou škodu nebo ztrátu z kauce. Pokud nebude plavidlo vyklizeno a odevzdáno včas, ručí zákazník za škodu, která pronajímateli průtahem vznikne.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2. Volbou práva dle čl. 9.1. obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.

9.5. Kontaktní údaje pronajímatele: adresa el. pošty: info@bataknaclunu.cz, telefon: +420 720 696 669.

V Hodoníně dne 01.01.2021