+420 720 696 669 info@bataknaclunu.cz

Obchodní podmínky

Baťák na člunu, Hurta Tomáš
identifikační číslo: 875 500 55
zapsané v živnostenském rejstříku

1. Úvodní ustanovení
Výpůjční podmínky upravují vztah mezi zákazníkem a půjčovnou(pronajímatelem) a je třeba, aby jste tyto podmínky akceptovali při rezervaci. Lodě se půjčují a vracejí ve stejném místě, to je v přístavu Ostrov Pepka Námořníka Strážnice. Rekreaci na lodi si můžete v květnu a září zajistit od pátku do neděle, v červnu, červenci a srpnu od úterý do neděle. Plavební komory jsou v provozu v květnu a září od pátku do neděle (od 09:30 do 18:00) v červnu, červenci a srpnu jsou plavební komory v provozu od 09:30 do 18:00 v úterý – neděli (v pondělí se na plavebních komorách provádí údržba a nejsou v provozu). Obědová přestávka 13:30 – 14:00. Pokud budou nějaké změny v otvíracích dobách budete včas informováni.

2. Uzavření smlouvy a platba
Přihlášku s rezervací si můžete podat emailem bataknaclunu@gmail.com. Potvrzení převzetí smlouvy lze provést písemně nebo emailem, když je zaslána 50% částka jako záloha pobytu za pronájem plavidla. Nedojde-li k zaplacení zálohy v daném termínu, smlouva může pozbýt platnosti. Termíny plateb mohou být stanoveny po dohodě se zákazníkem i jinak.

3. Plnění, pojištění
Zavazujeme se, že loď bude připravená, plavby schopná a v pořádku. Náležitě vybavená a doplněná palivem na cestu. Rozsah smluvního plnění vyplývá z potvrzení objednávky. Údaje z objednávky jsou pro půjčovnu lodí ve Strážnici závazné. Zákazníci ani jejich věci osobní potřeby a zavazadla nejsou pojištěny.Doporučujeme zákazníkovi, aby si ve vlastním zájmu uzavřel příslušné pojištění pro cesty a pobyt a pojištění cestovních zavazadel.

4. Odstoupení zákazníka
Zákazník může kdykoliv před zahájením cesty od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník od smlouvy odstoupí nebo cestu nenastoupí účtujeme si následující poplatky jako náhradu za předběžná opatření spojená s cestou a za náklady. Storno poplatek 50 dnů a více před termínem plavby je 50% z rezervační zálohy náhrada nákladů spojených s administrací. Storno 50 dnů a méně před termínem plavby je výše zaplacené zálohy. Půjčovna doporučuje uzavřít pojištění pro případ zrušení cesty. Až do začátku cesty může zákazník požádat, aby místo něho cestu nastoupila třetí osoba a převzala jeho práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Takto vzniklé skutečné vícenáklady jdou na účet zákazníka. Půjčovna nemusí s nástupem jiné osoby souhlasit, pokud tato osoba nesplňuje zvláštní, s cestou spojené požadavky nebo pokud je to v rozporu s právními předpisy či úředním nařízením. Jestliže do smlouvy vstoupí jiná osoba ručí ona i zákazník jako solidární dlužník na zaplacení ceny vzniklých vícenákladů. Pokud nastanou okolnosti, které brání půjčovně v plnění služeb podle dohodnutých podmínek, je půjčovna povinna bez odkladu informovat zákazníka. Nepříznivé plavební (vodní) ani povětrnostní podmínky způsobené počasím nejsou důvodem pro zákazníka k odstoupení od smlouvy. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za ztrátu plavebního času vlivem špatného počasí (nelze ovlivnit), vodním stavem, stavem vodní cesty, kolize apod. Nebude poskytnuta žádná náhrada ani sleva, pokud se rozhodnete vrátit dříve než je domluven termín návratu ani pokud vyplujete vlastním rozhodnutím později.

5. Odstoupení od smlouvy a její vypovězení ze strany půjčovny
Pronajímatel může odstoupit od smlouvy bez dodržení lhůty před nástupem cesty nebo vypovědět smlouvu po jejím zahájení pokud zákazník nebo spolucestující trvale narušuje průběh cesty i přes výstrahu pronajímatele, pokud se chovají do takové míry v rozporu se smlouvou či plavebním řádem, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné v tomto případě má pronajímatel nárok na celou cenu pobytu. V rámci povinné péče řádného obchodníka, ručí pronajímatel za svědomitou přípravu a kontrolu lodě, pečlivý výběr a kontrolu všech, kteří se podílejí na plnění a za řádné poskytování smluvně sjednaného plnění.

6. Odpovědnosti zákazníka
Jakmile vyplujete, vůdce plavidla (zákazník) je zodpovědný za průběh plavby, loď i posádku po celou dobu pronajmutí lodi. Zákazník i spolucestující podstupují plavbu na lodi na své vlastní nebezpečí a provozovatel (majitel) plavidla (lodi) neodpovídá za případné škody na zdraví či majetku. Za jakékoliv poškození, znečištění, potopení či ztrátu lodi zodpovídá výhradně a jen zákazník. Zákazník rovněž výhradně a jen zodpovídá za případné škody na zdraví svém i ostatních cestujících na zapůjčeném plavidle (lodi).

Hodnota lodi Caravela P-303 944 je 350 000 Kč.
Hodnota lodi Justínka je 250 000 Kč.
Hodnota lodi Sára je 250 000 Kč.
Hodnota lodi je Líla 250 000 Kč.
Hodnota lodi Cato je 150 000 Kč
Hodnota lodi Yekeke je 120 000 Kč
Hodnota lodi Leontýnka je 70 000,-
Hodnota lodí PANNONIA 630 000,-/ks
Hodnota lodi Pálava, Panama je 630 000,-/ks
Uvedeno včetně příslušenství.

Zákazník je povinen zúčastnit se řešení vzniklých závad v jejich plnění, vyhýbat se škodám nebo je minimalizovat. Zákazník je zejména povinen neprodleně informovat o svých stížnostech pronajímatele. Ten má povinnost postarat se o nápravu, pokud je to možné. Jestliže zákazník vlastní vinou opomene ohlásit nedostatky v průběhu plavby, nemá nárok na jejich náhradu.

7. Vyloučení nároků a promlčení
Nároky vůči pronajímateli kvůli cestě, která neodpovídá smlouvě musí zákazník uplatnit během čtrnácti dnů po ukončení cesty. Neúčinnost jednotlivých ustanovení, soudní příslušnost pokud by některé ustanovení bylo neúčinné nebo by ztrácelo účinnost, zachovají si další ustanovení svou platnost a účinnost smlouvy zůstává nedotčena. Zákazník může zažalovat pronajímatele výhradně v jejím sídle.

8. Obchodní podmínky pro cestu lodí
8.1. Způsobilost pro plavbu

Kapitán musí být plnoletý a nést odpovědnost za věci mu svěřené. Při nalodění se musí prokázat občanským průkazem. Vyhrazujeme si odmítnout předání lodě osobě, která podle našeho názoru není způsobilá k vedení této lodě, převzetí zodpovědnosti za loď a to i když se tak stane v čase, kdy máte nastoupit na loď.

8.2. Kauce
Při převzetí lodě je nutno zaplatit kauci. Kauce bude navrácena na konci cesty, pokud bude loď odevzdána ve stanoveném čase a místě a ve stavu jakou loď vyzvedli bez poškození. Z kauce se odečítají projeté pohonné hmoty. Výše kauce je uvedena v úvodu výpůjčních podmínek.

8.3. Převzetí lodě
Loď je zákazníkovi k dispozici v té době, kdy vyřídil nutné formality a doplatil zbývající část částky za výpůjčku lodě, zkontroloval stav lodi a inventární seznam a poučil se o lodní dopravě a manipulaci s lodí (cvičná plavba). Časy převzetí a odevzdání lodí jsou uvedeny výše. Zákazník může odmítnout převzetí lodě, pokud neodpovídá typu, který si najal, nebo není pro jízdu funkční.

8.4. Změny místa odjezdu
Při uzavírce kanálu povodní, nedostatku vody opravách atd. může dojít k nalodění i na jiném místě a může dojít k omezení plavby. Pronajímatel není za tato omezení zodpovědný. Zákazníka neopravňují odstoupit od smlouvy. Pokud nebude pronajímatel schopen, kvůli nepředvídaných událostem, zásahu vyšší moci jako je stávka, přírodní katastrofa, poškození lodě jinou osobou atd., dát loď k dispozici učiní, co bude v jeho silách, aby zákazníkovi obstaral loď ve stejné kvalitě a kapacitě. Pokud to nebude možné je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.5. Nesplavnost vodní cesty
V případě vysokého nebo nízkého stavu vody, omezení úseku, kterým se má plout (záplavě nebo suchu)kvůli jiným škodám na vodních cestách nebo dalším okolnostem, které plavbu lodí znemožňují nebo komplikují může pronajímatel úměrně k těmto omezením kvůli nimž v daných okolnostech dochází změnit místo odjezdu a jeho datum, pokud tyto okolnosti cestu znemožní může být zaplacená cesta přesunuta na jiný termín, který má pronajímatel k dispozici. Totéž platí v případě, že se použitelnost vodních cest změní během plavby a cesta je tak zkrácena o více jak 48 hodin.

8.6. Havárie
V případě havárií a nehod musí zákazník neprodleně informovat pronajímatele a policii čr a vyčkat pokynů pro další postup bez předchozího souhlasu pronajímatele nesmí zákazník v případě nehody uznat ani své ručení vůči třetím osobám ani opravit loď nebo dát podnět k dalším nákladům. Havárie ani nehoda není důvodem ke snížení ceny ani odškodnění. Na místo havárie nebo nehody je povolávána Státní plavební správa či policie.

8.7. Přerušení jízdy, poruchy
Přerušení jízdy nebo porucha není důvodem ke snížení ceny nebo odškodného, ledaže by byly způsobeny hrubou nedbalostí pronajímatele. Pronajímatel má v případě poruchy připraveného technika, který po objednávce zákazníka vyjíždí poruchu odstranit. Pokud je porucha způsobena zákazníkem účtuje si technik za tento výjezd 500 Kč za každou započatou hodinu plus 10kč/km. Pokud loď kotví více jak 24 hodin v důsledku poruchy, kterou technik nedokázal odstranit, vrátí mu pronajímatel poměrnou část ceny, která byla zaplacena za nevyužitou dobu. Doba kotvení se počítá od té chvíle kdy zákazník informoval o poruše pronajímatele. Zákazník neučiní nic, co nelze ospravedlnit nutnou nebo časovou tísní. Jestliže je plavba podstatně omezena v důsledku nějakého nedostatku ze strany pronajímatele a nezjedná nápravu během přiměřené doby, může zákazník v rámci zákonných ustanovení vypovědět smlouvu písemným prohlášením. Totéž platí i v případě, že cesta se nedá realizovat kvůli nedostatku, jehož důvod je pronajímateli známý. Lhůta pro nápravu se nemusí stanovit pouze tehdy, když není možná nebo ji pronajímatel odmítne. Pokud se zjistí, že škodu způsobil zákazník nebo jeho spolucestující, nemůže požadovat zákazník po pronajímateli žádné odškodnění. Zákazník je povinen nahradit půjčovně škodu. Kauce může být použita na krytí eventuálních nákladů na opravu a nájemce se zavazuje případné další náklady na opravu lodě neprodleně uhradit.

8.8. Předpisy pro jízdu na lodi
Zákazník je povinen dodržovat nejenom předpisy pro říční lodní dopravu, ale musí také dbát pokynů pronajímatele a navigačních orgánů. Je zakázáno jezdit ve tmě, brát lodě na vlečné lano, loď pronajímat nebo půjčovat. Nocovat mimo vyznačené přístavy. Podrobné instrukce dostane zákazník před plavbou a během cvičné jízdy od pronajímatele a toto poučení stvrdí svým podpisem.

8.9. Užívání lodě
Zákazník je povinen užívat loď s co největší opatrností. Ručí pronajímateli nejen za škody na lodi a jejím zařízení, ale také za ztrátu téhož. Jinak bude pronajímatel vymáhat náhradu škody po zákazníkovi. Za spolucestující pronajímatel v žádném případě neručí (pronajímatel neručí za škody na zdraví ani na majetku přímo zákazníka i dalších spolucestujících).

8.10. Odevzdání lodě
Zákazník je povinen předat loď a její zařízení v neporušeném čistém stavu, časově přesně v den ukončení plavby na přístavišti Ostrov Pepka Námořníka Strážnice ve výše uvedených časech. Při odevzdání lodě pracovník půjčovny loď a její zařízení zkontroluje. Zákazník je povinen ohlásit jakékoliv ztracené, zcizené nebo rozbité předměty z výbavy lodě. Pronajímatel má právo strhnout každou zjištěnou škodu nebo ztrátu z kauce. Pokud nebude loď vyklizena a odevzdána včas, ručí zákazník za škodu, která pronajímateli průtahem vznikne.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
9.2. Volbou práva dle čl. 9.1. obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
9.4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
9.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa el. pošty bataknaclunu@gmail.com, telefon +420 720 696 669.

V Hodoníně dne 01.01.2020